Adwokat Katarzyna Wrzawińska

Poznań & Góra

Specjalizacje

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Odszkodowania

Odszkodowania

Nieruchomości

Nieruchomości

Spory cywilne

Spory cywilne

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Sprawy karne

Sprawy karne

 • Ignorantia iuris nocet

  Nieznajomość prawa szkodzi

 • Cedant arma togae

  Niech oręż ustąpi przed togą

 • Fiat iustitia, pereat mundus

  Sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby miał zginąć świat

FAQs

 • W pierwszej kolejności Policja, zatrzymując daną osobę, powinna poinformować ją o przyczynach zatrzymania i przysługujących jej prawach, jednak w praktyce bywa z tym różnie.  Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że zatrzymany, zgodnie z art. 245 Kodeksu postępowania karnego, ma prawo żądać nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę, jeszcze przed przesłuchaniem. Nierzadko zdarza się, że nie znamy numeru telefonu do adwokata – w takiej sytuacji można zadzwonić do bliskiej osoby, który może udać się do wybranego adwokata i udzielić mu tymczasowego upoważnienia do obrony.

 • Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków. Do takiej zmiany stosunków w przypadku żądania podwyższenia alimentów należy: wzrost usprawiedliwionych potrzeb dziecka, wzrost możliwości majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów, jak również pogorszenie sytuacji życiowej osoby, z którą uprawniony do świadczeń alimentacyjnych mieszka.

  Zmiana orzeczenia może nastąpić wyłącznie w drodze postępowania sądowego, wszczętego na skutek powództwa wniesionego przez osobę uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych (gdy osoba ta jest niepełnoletnia, reprezentuje ją przedstawicie ustawowy – czyli najczęściej rodzic, z którym dziecko mieszka).

 • Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się każdy, kto złoży pisemny wniosek i wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do takiego wniosku należy załączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację majątkową wnioskodawcy. Sąd po rozpoznaniu wniosku wydaje postanowienie o całkowitym lub częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych bądź odmowie zwolnienia od takich kosztów. Na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów  sądowych oraz o częściowym zwolnieniu od kosztów przysługuje zażalenie do sądu II instancji.

 • Darowiznę można odwołać, jednak w zależności od tego, czy darowizna została już wykonana, czy nie, są różne przesłanki odwołania.

  Jeżeli chodzi o darowiznę jeszcze niewykonaną, zgodnie z art. 896 Kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

  Natomiast w przypadku darowizny już wykonanej, zgodnie z art. 898 Kodeksu cywilnego, darowiznę można odwołać, jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, przy czym nie ma żadnej legalnej definicji ,,rażącej niewdzięczności”. W doktrynie i orzecznictwie przyjęło się, że pojęcie to może obejmować szereg nagannych etycznie zachowań wobec darczyńcy, jak np. nieudzielanie pomocy w chorobie, dopuszczenie się względem darczyńcy przestępstwa itd.

  Pamiętać jednak należy, że darowizna może być odwołana jedynie w ciągu roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie darowizny następuję w formie pisemnego oświadczenia darczyńcy, które wywołuje skutki prawne z chwilą jego doręczenia obdarowanemu. Jednak samo odwołanie darowizny nie przenosi zwrotnie przedmiotu darowizny na darczyńcę – do tego potrzebne jest złożenie przez obdarowanego, w odpowiedniej formie (np. przed notariuszem), oświadczenia o powrotnym przeniesieniu własności na rzecz darczyńcy.

 • Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy i która powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

  W przypadku sprzedaży nieruchomości, w sytuacji, gdy umowa przedwstępna nie została zawarta w formie aktu notarialnego, jedynym roszczeniem, jakie nam przysługuje względem sprzedającego w przypadku niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej (tj. umowy przenoszącej własność), jest żądanie zapłaty z tego tytułu odszkodowania. Jednak w takiej sytuacji trzeba będzie wykazać wysokość szkody poniesionej przez to, że kupujący liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej.

  O wiele lepszej sytuacji jesteśmy, gdy umowa przedwstępna (która czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej), została zawarta w formie aktu notarialnego. W takim przypadku kupujący może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej – gdy kupujący nie uczyni tego dobrowolnie, kupujący może wystąpić z powództwem do sądu.

  Pamiętać należy, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

KANCELARIA ADWOKACKA

Katarzyna Wrzawińska

+48 697 449 240

ul. Młyńska 3/6, 61-727 Poznań